Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Patent başvurusu nasıl yapılır?

Patent Nasıl Alınır?

Patent nedir? buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Hangi Durumlarda Patent Alınamaz?

# Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

# Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

# Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

# Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;

# İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

* Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

* Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu yapmadan önce Türk Patent ve Marka Kurumu ve diğer uluslararası Patent ofislerinin patent veritabanı üzerinde sorgulama ve araştırma yapmanız oldukça yararlı olacaktır.


Patent Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Belgeler ve DETAYLI BİLGİ

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır:

# Başvuru formu
# Başvuru ücreti dekontu
# Tarifname
# İstemler
# Özet
# Teknik Resimler (zorunlu değil)

Söz konusu başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

Patent Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Türk Patent ve Marka Kurumu, online işlemler ve fiziki evrak ile yapılan işlemlere ayrı ayrı ücretlendirme uygulamaktadır. Online patent başvurusunun nasıl yapıldığını üstteki videomuzdan izleyebilirsiniz. Paten başvurunuzu online işlem olarak yaparsanız 40 TL, bizzat fiziki olarak yaparsanız da 80 TL başvuru ücreti alınmaktadır. (Eylül 2017)

Patent Başvurusu – Tarifname

Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı önemli bir kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden) ve ayrıntılı olmalıdır.

# Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalıdır.
# Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
# Tarifnamenin ilk sayfasından başlamak üzere her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır.
# Her bir sayfada satır numaralandırması yapılmalıdır.
# Tarifname sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.
# Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:Patent Başvurusu – İstemler

İstemler, buluşun koruma talep edilen unsurlarının (sadece korunmak istenen özelliklerin) belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

İstem sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir.

İstem sayfasının başına – İstemler yazılmalıdır.

Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası (istem sayfaları, tarifnamenin son sayfasından sonra gelen numara ile numaralandırılır) yazılmalıdır.

Her bir sayfada satır numaralandırması yapılmalıdır.

İstem sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.

İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

Patent Başvurusu – İstemler Nasıl Düzenlenmeli?

İstemler, buluşa konu olan temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem ve bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikleri içeren bağımlı istemler şeklinde düzenlenmiş olmalıdır. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Her iki tür (bağımsız-bağımlı) istem de birden fazla olabilir. İstem sayısı, buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda olmalıdır. Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem …..’deki ……” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup, özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.

Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup, özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup, burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup, özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup, burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

İstemler, ürün ve yöntem (metot) istemi olmak üzere iki çeşittir. Ürün isteminde, ürünün sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönetimin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.

Patent Başvurusu – Özet

Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet, tercihen 50-100 arasında kelimeden oluşur.

Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özet sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir.Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası (özet sayfası, istemlerin son sayfasından sonra gelen numara ile numaralandırılır) yazılmalıdır.

Özet sayfasında satır numaralandırması yapılmalıdır.

Özet sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.

Patent Başvurusu – Resimler

Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.

Resimler, çizim aletleri (elle çizilirse) ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Fotoğraf vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir.

Resim sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir. Resim sayfalarının numaralandırılması, diğer sayfalarınkinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, “o sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Mesela, toplam üç resim sayfası varsa, sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.

Resim sayfalarında satır numaralandırmaları (5-10-15-…) bulunmamalıdır.
Her sayfada birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır (“Şekil 1” vb.). Bu şekillerin açıklaması tarifnamede yer almalıdır.

Tarifnamede verilen tüm referans (parça) numaraları şekillerde gösterilmelidir. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.

Resimlerde yazılı ifade (şekil ve referans açıklamaları) kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine, tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde ve akış şemalarında yazılı ifadeler kullanılabilir.

Resimlerde renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler, siyah dışında renk kullanılmadan yeterli koyulukta çizilmelidir. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine, kesit çizgileri kullanılabilir.

Resimler ve detayları, üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır. Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.

Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (çerçeve vb.) bulunmamalıdır.

Buluş açısından zorunlu değilse, resimlerde ölçülendirme kullanılmamalıdır.

Resim sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.

POPÜLER KONULAR

YORUMLAR